ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชุมนุม ชั้น ม.๖
โดยทีมครูที่ปรึกษา