ชุมนุม Fab Lab
ชุมนุม Fab Lab
ชุมนุม Fab Lab
โดย
อาจารย์ปวีณา จันทร์เพ็ง
อาจารย์พนิดา เล้าประเสริฐ
อาจารย์พีรภัทร์ ตรงดี