ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชุมนุม ม.๑
โดยทีมครูที่ปรึกษา
๑.พระอาจารย์สัมฤทธิ์ 
๒.อาจารย์อรสา นาราษฎร์