ชุมนุม ธรรมนิเทศ
ชุมนุม English Club
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม พระมหาพงศกร ฐานงฺกโร