ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ชุมนุมชั้น ม.๕
โดย ทีมครูที่ปรึกษา