ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๗
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๗
เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

   ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำนางสมศรี แซ่ลี้
และคณะเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๒๕๘, ๑๐๒๕๙ และ ๑๕๙๘๘ เนื้อที่รวม ๑๑ ไร่
๙๘ ตารางวา ซึ่งอยู่ที่ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา