นวดแผนไทย
นวดแผนไทย
ครูภูมิปัญญา ชื่อ นาง กัญญา ศรีเมือง
บ้านเลขที่ ๓๔/๓ หมู่ ๓ ต.ทองเอน 
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

มีความสามารถพิเศษในการนวดแผนไทยแบบโบราณ 
ได้มีถวายความรู้ให้กับสามเณรเป็นประจำทุกวันที่มีการเรียน
การสอนในชั่วโมงชุมนุมของวันพฤหัสบดีทุกสัปดาห์

ณ อาคารห้องสมุดโรงเรียนด้านล่าง

ชมภาพกิจกรรม