ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๙
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๕๙
ขอเชิญเฝ้ารับ ฯ เสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินท์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีพระภิกษุและสามเณร อยู่พัก
จำพรรษา ๑๖๑ รูป โดยมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินในวันอังคารที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ จะมีข้าราชการประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าฯ รับเสด็จตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร

กรรมการฝ่ายสงฆ์
พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร         พระเทพปัญญากวี วัดมกุกษัตริยาราม
พระเทพฐาณวิศิษฎ์ วัดปทุมวนาราม         พระราชวินัยเวที วัดโบสถ์
พระรัชมงคลวัฒน์ วัดชูจิตธรรมาราม         พระราชวัชราภรณ์ วัดชูจิตธรรมาราม
พระราชวราภรณ์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม      พระมหาสำราญ ขนฺติโก
พระมหานิกร สหสฺสชโย วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม        พระธนธร คุณาราโม
พระมหาสงกรานต์ อภิรกฺขิโต วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม  พระมหาเริงชัย ฐานวโร


ที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์
ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์        ท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
หม่อมราชวงศ์เอมจิตร จิตรพงศ์              นายอัครเดช เจิมศิริ
ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี


คณะกรรมการ
ม.ร.ว.หญิงสุมาลยมงคล โสณกุล  ม.ร.ว.หญิงทัศนีย์ สุทัศนีย์
ม.ร.ว.พัฒนฉัตร รพีพัฒน์            ม.ร.ว.ประวีระ ประวิตร
นางจุฑามาศ ประทีปะวณิช          คุณหญิงกรกช มีเพียร
ดร.กรรณิการ์ สัจกุล                   คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช
นางพนมมาศ ศรีวิหค                  นางกานดา เอกวานิช
ม.ล.จุลกะ งอนรถ                      นางลัดดาวัลย์ ฟักจำรูญ
ดร.อภิชัย จันทรเสน                   ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
นางโสมสุดา ลียะวณิช                นางศุภร จุลทอง
นางสุธาริณี รามนันทน์                 น.ส.เต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
นางมาลัย โพธิ์เกลี้ยง                  นางกนกพร อรรคราภรณ์
นางรุ้งประภา ประวิตร                  นางบุษยรัตน์ เพิ่มทรัพย์
น.ส.บุษราคัม เอี่ยมอำไพ             นางพรสวรรค์ โรจนสมสิทธิ์
ดร.ศภลักข์ โกมารกุล ณ นคร        นายมนัส เลิศวัฒนาเสรี
นางสุวรรณี แซ่เล้า                      คุณอำภา อุดมสิน
คุณไพรัตน์ สิทธิเรืองชัย               นายจรัญ สิทธิเรืองชัย
คุณอิสรีย์ เบญจรัตนาภรณ์             คุณกาญจณา โอไดท่านที่มีความประสงค์บริจาคโดยเสด็จพะราชกุศล โปรดแสดงความจำนงบริจาคได้ที่
พระมหาสำราญ ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม โทร ๐๘๖-๖๒๕๐๑๗๙
พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา โทร ๐๘๑-๗๐๔๒๕๗๙
ม.ร.ว.หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิรินธร โทร ๐๒-๒๔๙๔๒๘๐
คุณพัชรินทร์ เอิ่ยมกุล กรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย โทร ๐๘๑-๘๒๓๘๗๙๓,๐๒-๒๘๑๐๗๐๙
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม โทรศัพท์ ๐๓๖-๘๑๑๒๑๓,๐๓๖-๘๑๑๑๗๘ โทรสาร ๐๓๖-๘๑๑๒๑๔