ขนมหวานบ้านทองเอน
ขนมหวานบ้านทองเอน

ที่ ปส.๐๒๐๓๑๖๐๔/๖๒
กราบนมัสการ
  พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
เรื่อง                 ขออนุญาตพาสามเณรศึกษาดูงานที่ขนมหวานบ้านทองเอน
สิ่งที่แนบมาด้วย รายชื่อสามเณรที่จะร่วมไปศึกษาดูงาน

            ด้วยทางฝ่ายวิชาการ นำโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาผู้เรียน และ ฝ่ายส่งเสริม สนับสนุนครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้จัดให้มีการ
นำสามเณรนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘ รูป
  ไปศึกษาดูงานการทำขนมแบบ
ภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น
                 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขนมหวานบ้านทองเอน เลขที่ ๓๑/๒ หมู่ ๑
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

            ทั้งนี้ พร้อมทั้งขออนุญาตใช้รถ ๖ ล้อในการนำพาสามเณรไปดูงานในครั้งนี้

                                                                                                                     กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
                                              (                                                      )
                                                     
    นายฉลอง กลางจันอัด
                                             หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


                                       ประวัติครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                          "เจ้กี บ้านนี้ขนมอร่อย"

                                ชื่อ นาง หยาดรุ้ง  นามสกุล วัชรพล
                  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๑/๒ หมู่ ๑ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีถ่ายทอดการเกษตร ต.ทองเอน 
กลุ่มขนมหวานบ้านทองเอน

ภาคกิจกรรม
การทำขนมประกอบด้วย 

ถั่วกรอบแก้ว , ฟักทองฉาบ , กล้วยฉาบ , เผือกเค็ม , เผือกฉาบ ,
เผือกตาข่าย , มันตาข่าย , มันต่อเผือกฉาบ , ลูกเดือยอบกรอบ

กระบวนการทำงานภายในกลุ่ม
๑.จัดจำหน่ายเอง 
๒.ขายผ่านตัวแทนจำหน่าย