ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยชีวภาพ
ชื่อครูภูมิปัญญา อ.ชัชวาล  สิทธิพันธุ์ (อ .ป๋อง)
ความสามารถ     เป็นผู้สามารถผลิตน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพจากพืช

สามเณรโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จำนวน 
๒๐ กว่ารูป ได้เดินทางมาศึกษา
ดูงานการพัฒนาการ
เกษตรแบบทเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่สวนคุณป๋อง ณ บ้านเซ่าสิงห์ 
ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ซึ่งการเกษตรเทคโนโลยีในสวนของคุณป๋องนี้ ได้มีการผลิตหัวเชื้อฮอร์โมนนม ใช้เป็นลด
ต้นทุนการผลิต
เพื่อเพิ่มรายได้ทำให้มีวิถีชีวิตที่มั่นคงโดยขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อฮอร์โมนนมนั้น 

วัสดุที่ผลิต
จะมี นมกล่องชนิดจืดขนาดบรรจุ ๒๕๐ มิลลิลิตร ๓ กล่อง 
กากน้ำตาล ๑ แก้วน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง ๑๐ ช้อนแกงและผงปรุงรสอาหาร ๑ ช้อนแกง
นำวัสดุทั้งหมดใส่ภาชนะที่สะอาดคลุกคล้าผสมให้เข้ากันเทใส่ขวดสีชา ปิดฝา หมักไว้ ๑๐
วัน ระหว่างนี้ ต้อง
คอยเปิดฝาเพื่อช่วยระบายก๊าซในขวดออก เมื่อครบกำหนดจะได้หัวเชื้อ
ฮอร์โมนนมที่มีคุณภาพ 

และสูตรนี้เมื่อ
นำไปผสมกับน้ำใช้ได้ วันต่อครั้ง จะได้ผลผลิตที่ดีการผลิตหัวเชื้่อฮอร์โมนนม
ใช้ เป็นหนึ่งทางเลือกใน
การลดต้นทุนการผลิตที่ทำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มทุน และนำไปสู่
การยกระดับรายได้เพื่อการมีชีวิตที่มั่นคง

ชมภาพกิจกรรม