ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๐

อ้างถึง หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๒๒๙๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งเรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ)
และทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย ความแจ้งอยู่แล้วนั้น 

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ร่นวันเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว
จากเดิมเป็นเสด็จพระราชดำเนินวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ 
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี