ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๑
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๑
กำหนดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม(วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
.................................

ภาพในพิธี

เวลา ๑๓.๓๐ น.- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 
พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เวลา ๑๕.๐๐ น.- รถยนต์พระที่นั่งถึงวิหารวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี                                             
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ ๑๓                             
 ผู้บังคับตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 นายอำเภออินทร์บุรี และคณะกรรมการมูลนิธิ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
-นายกเหล่ากาขาดสิงห์บุรี และผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิ ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย
- เสด็จ ฯ เข้าวิหาร
- ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต
- ทรงวางผ้าไตรไว้เหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสนสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานวิหาร
- ทรงคม- เสด็จ ฯ ไปยังหน้าอาสนสงฆ์
- ทรงหยิบผ้าสำหรับห่มพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร
   พระราชทานให้เจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น
- หัวหน้าพนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว
- ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน
-ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ  ๓ หนแล้ว
- ทรงผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
            (คำถวายผ้าพระกฐินติดอยู่บนหลังผ้าไตร)
-ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม
- ทรงประเคนเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒
- ประทับพระราชอาสน์
                       (พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม)
- เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินกลับมานั่งยังอาสนะสงฆ์แล้ว
- เสด็จ ฯ ไปทรงประเคนเครื่องอัฐบริขารพระกฐินแด่พระผู้ครองผ้าพระกฐิน
 - ประทับพรราชอาสน์ที่เดิม
- ทรงหลั่งทักษิโณทก
             (พระสงฆ์ถวายอนุโทนา)
- ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กราบบังคมทูลเบิกผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ฯ และผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทาน
ของที่ระลึก รวมทั้งสิ้น จำนวน.................................ราย
- เสด็จ ฯ ไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
- ทรงลาพระสงฆ์
- เจ้าอาวาสวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ถวายของที่ระลึก
- เสด็จ ฯ ออกจากวิหารประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารทรงงาน
- เสด็จ ฯ ถึงอาคารทรงงาน
- ประทับพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย
- เสด็จ ฯ ออกจากอาคารทรงงานไปยังอาคารห้องสมุด “กฤษณเวฬุ”
- เสด็จ ฯ เข้าไปยังภายในห้องสมุด “กฤษณเวฬุ”
- ประทับพระราชอาสน์
- ทรงลงพระนามาภิไธย์ในสมุดเยี่ยม
- ทรงสดับพระธรรมเทศนาภาษาอังกฤษ
- ทรงติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา
- เสด็จ ฯ ออกจากอาคารห้องสมุด “กฤษณเวฬุ”
- เสด็จ ฯ ไปยังอาคารเรียน “กฤษณเวฬุ” ทอดพระเนตรท้องพยาบาลมูลนิธิสิรินธร
- เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
- เสด็จพระราชดำเนินกลับ
                                      (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
                                                             ......................