ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๓
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๓
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๓
ชมภาพพิธี