๐๘-๑๑-๖๓ คณะครู โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
๐๘-๑๑-๖๓ คณะครู โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย
ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานฯ 

ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โดยศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาและ
การ ออกแบบการเรียนรู้ที่มีอัตลักษณ์ “ไผ่ดำโมเดล” 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเปิดห้องเรียน
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

และการมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากของโรงเรียน 
รวมทั้งระบบบริหารจัดการโดยภาพรวมและ
รายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน

ภาพกิจกรรม