๑๒-๐๗-๖๓ เตรียมสามเณรศึกษาดูงาน ที่บึงฉวาก
๑๒-๐๗-๖๓ เตรียมสามเณรศึกษาดูงาน ที่บึงฉวาก
กิจกรรมทัศนศึกษา เตรียมสามเณร ปี 2563 

ณ แหล่งเรียนรู้ สามชุกตลาดร้อยปี และบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยเข้าดู ตู้ปลาน้ำจืด ตู้ปลาน้ำเค็ม ตู้ปลาช่อนอเมซ่อน 
บ่อจระเข้ และอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพ