๑๕-๑๒-๖๓ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ประจวบคีรีขัน
๑๕-๑๒-๖๓ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ประจวบคีรีขัน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
มีโอกาสได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วัดธรรมิการามวรวิหาร วัดธรรมิการามวรวิหาร ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงาน การระบบการจัดการศึกษา และ
การออกแบบการเรียนรู้ที่มีอัตลักษณ์ “ไผ่ดำโมเดล” ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และการเปิดห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการมีภาคีเครือข่ายจำนวนมาก
ของโรงเรียน 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการโดยภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ
ของโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรม