ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๖
ทรงเสด็จฯ ปี ๒๕๖๖
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ในโอกาสนี้ โรงเรียน ได้จัดนิทรรศการถวายทอดพระเนตรในเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้จินตวิศวกรรม อิงรูปแบบการเรียนรู้ไผ่ดำโมเดล”
ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖