ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โบว์ชัวร์แนะนำโรงเรียน ปี 2555 - หน้า 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 486.91 KB 21105
โบว์ชัวร์แนะนำโรงเรียน ปี 2555 - หน้า 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.7 KB 20991
โบว์ชัวร์ทุนต้นกล้าศาสนทายาท - หน้า 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 483.6 KB 21002
โบว์ชัวร์ทุนต้นกล้าศาสนทายาท - หน้า 2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 494.51 KB 20981
ฉบับร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนพระปริยัติธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.06 KB 25663
ใบลาเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 69.37 KB 20989
งานวิชาการ
25-02-65 - แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 276
โครงสร้างเวลาเรียนต้น-ปลายปีการศึกษา 2566 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112 KB 412
ตารางสอนประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 118
ตารางเรียน ประจำปี 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 104
แบบบันทึกผลการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.48 KB 16
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 38.81 KB 115
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 18.5 KB 108
sar รายบุคคล ปีการศึกษา 2565
sar-ครูฉลอง กลางจันอัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 119
sar-ครูพนิดา เล้าประเสริฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 106
sar-อาจารย์พงศกร ฐานงฺกโร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.44 MB 114
sar-ครูปวีณา จันทร์เพ็ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.61 MB 111
sar-ครูพีรภัทร์ ตรงดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 91
sar-ครูมีเดช เฮ็งเพ็ง 97
sar - พระครูวินัยธร นิกร สหสฺสชโย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 815.32 KB 87
sar - ครูอรสา นาราษฎร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.37 MB 83