ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๓-๐๕-๖๖ - หาเสียงประธานนักเรียน
ผู้ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เบอร์ ๑ พรรคเพื่อเธอ
๑. สามเณรปารเมศ  เปรมกระโทก (ประธานฯ)
๒. สามเณรธนากร  เลานามสิงห์ (รองประธานฯ)
๓. สามเณรอนันต์  ต้องใจ (เลขาฯ)
เบอร์ ๒ พรรคคะวะโต
๑. สามเณรกฤษณ์นันทิพัฒน์  บุตรหลวง (ประธานฯ)
๒. สามเณรโชติภพ  นามชาลี (รองประธานฯ)
๓. สามเณรกฤษณ์  อุกฤษณ์ (เลขาฯ)
เบอร์ ๓ พรรคก้าวใหม่
๑. สามเณรสมัย  อุประ (ประธานฯ)
๒. สามเณรธนวัฒน์  ศรีหาพล (รองประธานฯ)
๓. สามเณรสมหมาย  เบ้าคำ (เลขาฯ)

ทั้งนี้จะทำการเลือกตั้งในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 66