ข่าวประชาสัมพันธ์
09-05-67 - คณะสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามาดำเนินวางระบบอินเตอร์เน็ต
"สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"
โดย คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จัดทำโครงการ “พัฒนาชุมชนและสังคม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 
ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา” 

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
โดยทำการพัฒนาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้มีเสถียรภาพ ทันสมัยและพร้อมใช้งาน ดังนี้ 

๑. ห้องคอมพิวเตอร์ เดินระบบไฟฟ้า เปลี่ยนรางปลั๊กไฟ เพิ่มหลอดไฟ 
๒. ห้อง Phaidam Model’s Room เพิ่มสายเครือข่ายสื่อสาร และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
๓. ห้อง Phaidam Wisdom เปลี่ยนสายระบบเครือข่ายสื่อสารใหม่ และทำระบบพร้อมใช้งาน  
๔. ห้อง Fab Lab เดินสายสัญญาณ (Lan) ใหม่ จัดระบบเครือข่ายไร้สายและติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณให้ครอบคลุมทั่วถึงในบริเวณห้องเรียนและห้องประชุม  

มีคณาจารย์ลงพื้นที่ จำนวน ๕ คน และนักศึกษา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
๑. รศ.ดร. วรา วราวิทย์ 
๒. รศ.ดร. สุมาลี อุณหวณิชย์ 
๓. รศ.ดร. ธีระศิลป์ ทุมวิภาต 
๔. อาจารย์กฤษฎา พรหมสุทธิรักษ์ 
๕. ผศ. มานพ คงคานิธิ
๖. ผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร์ 
รายชื่อ นักศึกษา ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์สกุล บุญรับ 
๒. นายพิชา ช้างเผือก 
๓. นายกัมพล สายใหม 
๔. นางสาววรรณภา ปานชิยา 
๕. นางสาวเสาวลักษณ์ งามวาจา 
๖. นางสาวชีวาภร สุทัศน์ 
๗. นายธีรวีร์ เพ็งจันทร์ถาพร 
๘. นายธนากร ธนาการ 
๙. นายเศรษฐพงษ์ เกิดแก้ว 
๑๐. นายธนกร รักคำ 
๑๑. นายสุภมงคล ชอบรัมย์ 
๑๒. นายวีรภัทร สาลีผล 
๑๓. นายพชร เพิ่มพูล 
๑๔. นายเนติ อนันต์กุล 
๑๕. นายชิษณุชา ธัมสัตยา
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 67