ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓-๐๕-๖๗ - สอบวัดความรู้นักเรียนใหม่
สอบวัดความรู้นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

โดยทางโรงเรียนกำหนดสอบทั้งสิ้น ๕ รายวิชา ประกอบด้วย
 
- วิชาพระพุทธศาสนา
 - วิชาภาษาไทย
 - วิชาคณิตศาสตร์
 - วิชาวิทยาศาสตร์
 - วิชาภาษาอังกฤษ

กำหนดสอบ ณ ห้องประชุม อาคารห้องสมุดกฤษณเวฬุ
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 67