โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง 036510450
2 โรงเรียนพิพิธสุตคุณานุสรณ์ อินทร์บุรี
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรี อินทร์บุรี
4 โรงเรียนสังฆรักษ์วิทยา อินทร์บุรี
5 โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี อินทร์บุรี
6 โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ทองเอน อินทร์บุรี 036811178