ชุมนุม มีสุข-รักศิลป์
ชุมนุม มีสุขรักศิลป์
ชุมนุม มีสุขรักศิลป์
อาจารย์ อรสา นาราษฎร์