ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 20/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3314129
Page Views 3734207
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ
                                                        โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติ

                                                                        บทคัดย่อ
            ในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและได้มีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับคนในสังคม และสิ่งของที่ทันสมัยเหล่านี้ล้วนมีราคาสูงพระภิกษุ สามเณรบางวัดไม่สามารถซื้อได้ทั้งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ด้วยแนวคิดนี้จึงเป็นแรงจูงใจทำให้ได้พัฒนาคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดทรัพยากรน้ำและทรัพยากรไฟฟ้าภายในวัดและเพื่อป้องกันการลืมปิดน้ำหลังใช้งานพร้อมทั้งถูกหลักอนามัยโดยใช้ชื่อว่า อ่างล้างมืออัตโนมัติ
             โดยการทำงานโปรแกรมจะถูกสั่งให้น้ำไหลออกมาด้วยการใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับวัตถุพร้อมทั้งกำหนดให้น้ำยาล้างมือไหลออกมาด้วยการใช้เซนเซอร์เช่นกัน ซึ่งอ่างล้างมือเป็นสิ่งที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่ทุกวันและยังมีพระภิกษุ-สามเณรเป็นจำนวนมากใช้ล้างมือแต่ละครั้งอาจมีการลืมปิดน้ำหลังใช้งานและยังไม่สะดวกในการใช้งานหรืออาจมีการชำรุดได้ง่ายการใช้ก๊อกน้ำปกติทั่วไปอาจเป็นพาหะนำโรคติดต่อกันได้จึงจำเป็นจะต้องมีอ้างล้างมือภายในวัด ที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยในการใช้งาน
              จากการศึกษาและลงมือในการทำโครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติโดยโปรแกรม Arduino ทำให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการสร้างสรรค์อ่างล้างมือให้มีความทันสมัยมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงงานและยังสร้างความสามัคคีในกลุ่มการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและยังได้ช่วยเหลือกันเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำโครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัติที่น่าสนใจนี้ด้วย
               ปัญหาและอุปสรรคที่เจอพบเวลาว่างของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไม่ตรงกันทำให้เกิดอุปสรรคด้านเวลา อีกทั้งอุปกรณ์ในการทำงานยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการใช้งานทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากการทำโครงงานต้องมีการทดลองจึงเกิดความผิดพลาด ทำให้อุปกรณ์มีความเสียหายและเนื่องจากมีงบประมาณในการทำโครงงานมีจำนวนจำกัดจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดจึงทำให้ชิ้นงานอาจมีปัญหาได้บ่อยครั้ง

                                                                 กิตติกรรมประกาศ
               โครงงานอ่างล้างมืออัตโนมัตินี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านและหลายหน่วยงานที่คอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือให้โครงงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์  
                ขอขอบคุณอาจารย์ ปวีณา จันทร์เพ็ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ช่วยให้คำแนะนำ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด จนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ 
               สุดท้ายขอขอบคุณนายวีรยุทธ ชัยชูมินทร์ คณะพี่เลี้ยง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์จากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่คอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในด้านปัญญาประดิษฐ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จนทำให้ชิ้นงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด       

                                                        ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
                                                                                                 
                                                                                     คณะผู้จัดทำ

 ผู้จัดทำ   ๑.สามเณรพรพัฒน์ เขียมสันเทียะ
      ๒.สามเณรณัฐวุฒิ ชมพูจักร
      ๓.สามเณรเกษฎา แสนสุดตา

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวปวีณา  จันทร์เพ็ง
สถานศึกษา โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี


โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam