๐๖-๑๑-๖๓ กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรมมหาสารคาม ศึกษาดูงาน
๐๖-๑๑-๖๓ กลุ่ม ร.ร.ปริยัติธรรมมหาสารคาม ศึกษาดูงาน
มีโอกาสได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
ศึกษาดูงานฯ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ได้แก่
๑. โรงเรียนบาลีสาธิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. โรงเรียนอุทัยทิศวิทยา
๓. โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์
๔. โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน
๕. โรงเรียนสุวรรณาวาส
๖. โรงเรียนปทุมพิทยากร
๗. โรงเรียนหัวหนองสังฆประชาสรรค์
๘. โรงเรียนทัพป่าจิก
๙. โรงเรียนหัวดงนาค่าย
๑๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

โดยศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษาและการ ออกแบบ
การเรียนรู้ที่มีอัตลักษณ์ “ไผ่ดำโมเดล” ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และการเปิดห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และการมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากของโรงเรียน 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการโดยภาพรวมและรายละเอียดต่างๆ ของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม