๑๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
๑๗-๑๒-๖๓ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
คณะบุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อจัดทำโครงการ
จัดสร้างห้องศิลป์ภาษา,    
 
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab),
และพัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนกฤษณเวฬุ 
ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ในวันจันทร์ ที่ ๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชมภาพกิจกรรม