ภาพกิจกรรม
๒๗-๑๑-๖๓ "นิธิพระราชวราภรณ์(อนันต์ ญาณวีโร)"
"นิธิพระราชวราภรณ์(อนันต์ ญาณวีโร)"
คณะสงฆ์วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม ขอน้อมกราบพ่อแม่ครูอาจารย์
-พระเดชพระคุณพระราชวราภรณ์ ประกอบด้วยเมตตา เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์
ปรารภการบำเพ็ญกุศลสมัยอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี 

 ......ถวายกัปปิยภัณฑ์จำนวน ๒๐๐,๐๐๐-บาท 
เพื่อจัดตั้งเป็น "นิธิพระราชวรภรณ์ (อนันต์ ญาณวีโร)" 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแผนกสามัญศึกษา และเพื่อการบำรุงอาราม 

รตนตฺตยานุภาเวน   รตนตฺตยเตชสา ด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระตรัยรัตน์อันอุดม
กอปรด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณสั่งสมมาดีแล้ว

จงร่วมกันเป็นพลว ปัจจัย หนุนส่งให้พระเดชพระคุณ

เจริญด้วยอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์  จิรัฎฐิติวิรุฬหิไพบูลย์
มีความสุขสิริสวัสดิ์สถาพร ในบวรพระพุทธศาสนา

เป็นร่มโพธิ์ทองของผองคณะศิษยานุศิษย์สืบไป

----คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ขอน้อมกราบขอบพระคุณ
และอนุโมทนาในความเมตตาของพระเดชพระคุณในการนี้
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,15:58   อ่าน 301 ครั้ง