ข่าวประชาสัมพันธ์
01-10-65 อบรมการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์
"สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา"

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
นำโดย ผศ.ดร.สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดโครงการติดตั้งและอบรมให้ความรู้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
ณ ที่โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ถวายแผงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อใช้เป็นศูนย์
การเรียนรู้พลังงานธรรมชาติแก่สามเณรนักเรียน และจัดอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติแก่สามเณรนักเรียนเป็นเวลา ๑ วัน 

ในนามผู้บริหาร ครู และสามเณรนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา 
ขออนุโมทนา ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและดำเนินการจัดโครงการนี้
เป็นอย่างยิ่งฯ
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65