ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๒-๐๒-๖๖ ทัศนศึกษามิวเซียมสิงห์บุรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้เดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ มิวเซียมสิงห์บุรี Museum Singburi 
และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

โดยบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม 
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี 
ต่อยอดสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ 
พัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้ประจำรายวิชา
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 66