ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/05/2016
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3302846
Page Views 3720054
คลิปวีดีโอโรงเรียนวัดไผ่ดำ
คลิปวีดีโอโรงเรียน
ข่าวในพระราชสำนักประจำปี
พิธีบรรพชาประจำปี
พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล
การ์ตูนเอนิเมชั่นโรงเรียน
บทสวดมนต์ ๓ ภาษา
ข่าว TNN24
แนะนำห้องสมุดโรงเรียน
แหล่งท่องเที่ยวัดไผ่ดำ/กศน.
ผู้บริจาคเข้าเฝ้าถวายเงิน
วีดีโอทั่วไป
วีดีโอสามมิติเสนาสนะต่างๆ
ประวัติสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
น.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ
สามเณรเทศน์ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้อสอบปลายภาค ม.3 เก็บคะแนน
โพสโดย
เล็ก ลมโชย
11. หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนิกชนคือข้อใด
1. รักษาศีล                         2. ศึกษาพระไตรปิฎก
3. เผยแผ่พระพุทธศาสนา     4. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
12. เรื่องภพ - ภูมิ สัมพันธ์กับหลักพระพุทธศาสนาเรื่องใด
1. กรรม   2. กิเลส  3. นิพพาน  4. อริยสัจ
13. การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใด เริ่มจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรภาษาบาลีและทำที่ใด
1. ครั้งที่ 2 อินเดีย      2. ครั้งที่ 3 อินเดีย
3. ครั้งที่ 4 ศรีลังกา       4. ครั้งที่ 5 ศรีลังกา
14. ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วนๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้อง
1. พิธีอุปสมบท        2. พิธีปวารณา
3. พิธีมหากฐิน    4. พิธีรักษาอุโบสถศีล
 15. ในวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องใด
1. อนัตตา และ นิพพาน
2. ไตรลักษณ์ และ รัตนตรัย
3. มัชฌิมาปฏิปทา และ อริยสัจ
4. โพธิปักขิยธรรม และ อปริหานิยธรรม
16. การบริหารจิตโดยวิธีอานาปานสติ อยู่ในสติปัฏฐานใด
1. กายานุปัสสนา     2. เวทนานุปัสสนา
3. จิตตานุปัสสนา    4. ธัมมานุปัสสนา
 
17. วิธีคิดแบบสามัญลักษณะคือการคิดแบบใด
1. มัชฌิมาปฏิปทา   2. ไตรลักษณ์
3. อานาปานสติ   4. ปฏิจจสมุปบาท
 
18. การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 สัมพันธ์กับสติปัฏฐานข้อใด
1. กายานุปัสสนา  2. เวทนานุปัสสนา  3. จิตตานุปัสสนา
4. ธัมมานุปัสสนา
 
19. ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราจะสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร
1. มีสติ สมาธิ และปัญญา
2. มีมารยาทชาวพุทธ และสมาธิ
3. ยึดไตรลักษณ์ และโยนิโสมนสิการ
4. ยึดทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม และฆราวาสธรรม
 
20. หลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในพระพุทธศาสนาคือหลักใด
1. ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม
2. ปฏิจจสมุปบาท อิทัปปัจยตา
3. มงคล 38 ประการ อริยมรรค
4. ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม มัชฌิมาปฏิปทา
 
21. กิจกรรมใดแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
1. การรวมกลุ่มรณรงค์คัดค้านรัฐบาล
2. การเข้าชื่อเสนอถอดถอนนายกเทศมนตรี
3. การออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4. การสนับสนุนการจัดตั้งสาขาของพรรคการเมือง
 
22. การใช้หลักการใดก่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้ดีที่สุด
1. หลักภราดรภาพ        2. หลักเสียงข้างมาก
3. หลักการมีส่วนร่วม   4. หลักความเสมอภาค
23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา
2. รัฐสภาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎรมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
4. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งตามคำแนะนำของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24. ประเภทของกฎหมายในข้อใดเกิดจากการแบ่งประเภทตามลักษณะความสัมพันธ์ของคู่กรณี
1. กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง
2. กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
3. กฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี
4. กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ
25. กฎหมายในข้อใดอยู่ในลำดับศักดิ์ของกฎหมายชั้นเดียวกัน
1. พระราชกฤษฎีกา และ พระราชบัญญัติ
2. พระราชบัญญัติ และ ประมวลกฎหมาย
3. พระราชกำหนด และ พระราชกฤษฎีกา
4. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา
26. ตามกฎหมายว่าด้วยมรดก ใครคือทายาทโดยธรรมลำดับแรก
1. คู่สมรส    2. บิดามารดา   3. ผู้สืบ-  4. ผู้รับพินัยกรรม
27. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิ
1. เป็นความผิดอันยอมความได้
2. ผู้เสียหายจะฟ้องร้องได้ต่อเมื่อจดทะเบียนลิขสิทธ์ิแล้ว
3. หากกระทำเพื่อการค้า อาจต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ
4. ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ทั้งทางแพ่งและอาญา
28. สถาบันใดสามารถทำหน้าที่ของสถาบันอื่นๆ ในสังคมได้ด้วย
1. สถาบันการเมือง     2. สถาบันเศรษฐกิจ
3. สถาบันการศึกษา    4. สถาบันครอบครัว
29. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างทางสังคม
1. กลุ่มและสถาบัน           2. อำนาจและกลไก
3. ทัศนคติและพฤติกรรม   4. วัฒนธรรมและประเพณี
 
30. เรือนเครื่องสับเป็นเรือนไทยที่มีลักษณะสอดคล้องกับข้อใด
1. เรือนไม้ไผ่   2. เรือนฝาขัดแตะ  3. เรือนฝากระดาน
4. เรือนหลังคาจาก
 
31. พฤติกรรมใดของพลเมืองที่ขัดขวางการพัฒนาทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
1. การรณรงค์หาเสียง      2. การชุมนุมประท้วง
3. การนอนหลับทับสิทธิ์   4. การเรียกร้องสิทธิประโยชน์
32. ฮ่องกงเป็นรัฐหรือไม่ เพราะเหตุผลใด
1. เป็นรัฐ เพราะมีการปกครองตนเองอย่างอิสระ
2. เป็นรัฐ เพราะมีดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน
3. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีรัฐบาลเป็นของตนเอง
4. ไม่เป็นรัฐ เพราะไม่มีอำนาจอธิปไตย
 
33. การปกครองตนเองของประชาชนแบบประชาธิปไตยเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่เมื่อใด
1. สมัยกลาง   2. สมัยโรมัน  3. สมัยกรีกโบราณ
4. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา
 
34. ความข้อใดอธิบายได้ถึงสาเหตุที่ประเทศไทยจัดการปกครองตามแบบอังกฤษแทนที่จะจัดแบบฝรั่งเศส ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
1. ประเทศไทยมีกษัตริย์เช่นเดียวกับอังกฤษ
2. อังกฤษมีรัฐบาลที่มีเอกภาพและเสถียรภาพสูง
3. ระบบขุนนางของไทยและอังกฤษมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
4. กลุ่มผู้นำในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จการศึกษาจากอังกฤษ
 
35. ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ
1. พระมหากษัตริย์    2. ประชาชน
3. รัฐบาล                 4. รัฐสภา
 
36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
1. ทรงดำรงฐานะองค์อธิปัตย์แห่งรัฐ
2. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ
3. ทรงดำรงฐานะประมุขแห่งพระศาสนา
4. ทรงดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร
 
37. ประเทศใดเป็นทั้งสมาชิกกลุ่ม ASEAN และ APEC
1. ลาว  2. พม่า  3. กัมพูชา  4. เวียดนาม
 
38. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้ที่มีสัญชาติไทยหากกระทำความผิดร้ายแรง สามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้หรือไม่
 
1. เนรเทศได้ทั้งกรณีความผิดทางอาญาและทางแพ่ง
2. เนรเทศได้เฉพาะกรณีความผิดทางอาญา
3. เนรเทศได้เฉพาะเป็นการชั่วคราว
4. เนรเทศไม่ได้
 
39. สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด
1. 420 คน  2. 440 คน  3. 460 คน  4. 480 คน
 
40. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ
 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 2 วาระ ไม่ได้
2. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 ปี ไม่ได้
3. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปี ไม่ได้
 
4. จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 2 วาระ ไม่ได้

โพสโดย : เล็ก ลมโชย
IP : 1.0.135.195
โพสเมื่อวันที่ : 06 ส.ค. 2561,12:14 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 
โทร 036-811178 เวบ www.watphaidam.com / www.facebook.com/watphaidam