เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
สอบปลายภาค ม.4
1.ข้อใดกล่าวถึงหน้าที่และบทบาทได้ถูกต้อง.
ก.  การปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเอง
ข.การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามลำดับอาวุโสในระบบเครือญาติ
ค.  การปฏิบัติตนตามสถานภาพที่สังคมกำหนดให้
ง.  การปฏิบัติตนตามกฎหมายบ้านเมือง
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเรียนรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง.
ก.  เพราะเป็นแนวทางในการสร้างครอบครัวให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา
ข.  เพราะจะได้ปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ค.  เพราะจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้อื่น
ง.  เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวทุกคน
3.ข้อใดเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี.
ก.  อยู่ลูกตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่น
ข.  ให้ลูกได้ทุกอย่างที่ลูกต้องการ
ค.  ชื่นชมลูกแม้นลูกทำผิดพลาด
ง.  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
4.การปฏิบัติตนข้อใดถือเป็นผู้สมควรดำรงวงศ์สกุล.
ก.  เข้าร่วมงานสังสรรค์ใหญ่ ๆ เป็นประจำ
ข.  เก็บตัวอยู่ที่บ้าน ไม่พบปะพูดคุยกับใคร
ค.  ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ง.  ทำตัวให้เป็นข่าวอยู่ตลอดเวลา
5.ถ้าต้องการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่นักเรียนจะปฏิบัติตนตามข้อใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยตามสมัยนิยม  ข.  ยืมสิ่งของเพื่อนมาใช้
ค.  ไม่ใช้ไฟฟ้าเมื่ออยู่บ้าน     ง.  ไม่ใช้จ่ายอะไรเลย
6.ข้อใดไม่ใช่การสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้อง.
ก.  พี่น้องพูดคุยสอบถามกันเป็นประจำ
ข.  พี่ช่วยทบทวนความรู้ให้น้องก่อนสอบ
ค.  เมื่อน้องเจ็บป่วยพี่รับอาสาทำงานบ้านแทน
ง.  พี่น้องพูดจาล้อเลียนปมด้อยของกันและกันเป็นประจำ
7.กิจกรรมใดที่สมาชิกในครอบครัวควรทำร่วมกัน.
ก.  พูดคุยเรื่องราวของเพื่อนบ้าน    ข.  ท่องเที่ยวในเวลากลางคืน
ค.  เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์    ง.  ออกกำลังกาย
8.การปฏิบัติตนข้อใดแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว
ก.  หาเหตุผลเข้าข้างผู้ที่ทำผิดพลาดเสมอ
ข.  ซื้อของกำนัลไปให้ผู้อาวุโสกว่าเป็นประจำ
ค.  ยกมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าพูดกันด้วยวาจาสุภาพ
ง.  ทำประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัวเพื่อหวังสิ่งตอบแทน
9.สุภาษิตคำพังเพยข้อใดที่ใช้เป็นแนวทางในการลดความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวได้.
ก.  คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื่อ
ข.  น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก
ค.  รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี    
ง.  น้ำลดตอผุด 
10.ถ้าสมาชิกทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทของตนเองจะเกิดผลดีอย่างไร.
ก.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความสุข
ข.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีฐานะการเงินที่ดีขึ้น
ค.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีประสบการณ์ในการทำงาน
ง.  สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับการยกย่องชมเชยจากผู้พบเห็น
11.การดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้านเป็นหน้าที่ของใคร.
ก.  พ่อแม่      ข.  ญาติผู้ใหญ่   ค.  ตัวนักเรียนเอง
ง.  สมาชิกทุกคนในครอบครัว
12. เพราะเหตุใดจึงต้องดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ
ก. เพราะสมาชิกในครอบครัวจะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
เครื่องใช้ในบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน
ข. เพราะสมาชิกในครอบครัวจะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีเวลาว่างมากขึ้น
ค. เพราะบ้านจะไม่ชำรุดเสียหายจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
ง.เพราะบ้านจะสวยงามมากยิ่งขึ้นและประทับใจผู้มาเยี่ยมเยือน
13.ข้อใดเป็นวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างปลอดภัย
ก. เลือกใช้แผ่นขัดและน้ำยาราคาแพงมาขัดล้างห้องน้ำห้องส้วม
ข. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ออกจากห้องน้ำก่อนขัดล้างห้องน้ำห้องสวม
ค.สวมถุงมือยาง  รองเท้าบู๊ต ผ้าปิดจมูกขณะขัดล้างห้องน้ำห้องส้วม
ง.ขัดล้างห้องน้ำห้องส้วมอย่างรวดเร็วไม่อยู่ในห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลานาน
14.ถ้าโซฟาหนังแท้มีรอยด่างนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอยด่างแล้วทาน้ำมันวานิชให้ทั่ว
ข.ใช้น้ำยาทำความสะอาดหนังทาให้ทั่วรอยด่างแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดออก
ค.ใช้น้ำผสมผงซักฟอกเช็ดรอยด่างแล้วใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดอีกครั้งหนึ่ง
ง.ใช้น้ำสบู่เช็ดรอยด่างทิ้งไว้ให้แห้งเช็ดด้วยน้ำมันวานิชอีกครั้งแล้วขัดให้หนังเงางาม
15.ข้อใดเป็นการดูแลรักษาหรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
ก.ละลายน้ำแข็งในตู้เย็นเป็นประจำทุกวัน
ข.วางเตาไมโครเวฟไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น
ค.ไม่ควรตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ที่อุณหภูมิ  25
องศา c
ง.ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเศษแก้วและไม่ให้ถุงเก็บฝุ่นเปียกน้ำ
16.นักเรียนจะตกแต่งบ้านอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
ก.ติดตั้งกระจกไว้ทุกห้องในบ้าน
ข.ติดตั้งผ้าม่านและมู่ลี่บริเวณที่แสงแดดส่อง
ค.วางโคมไฟแบบตั้งพื้นไว้ใช้แทนไฟเพดานในห้องทุกห้อง
ง.วางกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้บริเวณประตูและหน้าต่าง
17.การเก็บรักษาอาหารข้อใดไม่ถูกต้อง
ก.แช่รากของต้นผักชีในน้ำ    
ข.ปลาตายแช่ในน้ำสะอาดใช้ผ้าขาวบางคุมไว้
ค.เกลือ กะปิ  น้ำตาล ใส่ขวดแก้วแห้งสนิทปิดฝาไว้
ง.ไข่ไก่เช็ดเปลือกให้สะอาด หงายด้านป้านขึ้นแล้ววางบนช่องเก็บไข่ตู้เย็น
18.ข้อต่อชนิดใดใช้ต่อท่อพีวีซีกับก๊อกน้ำ
ก.ข้อต่อสามทางเกลียวใน   ข.ข้อต่องอฉาก  90  องศา
ค.ข้อต่อตรงเกลียวนอก       ง.ข้อต่องอเกลียวใน
19.น้ำยาประสานท่อมีประโยชน์อย่างไร
ก.ช่วยปิดบังรอยต่อท่อ       ข.ป้องกันน้ำรั่วซึมออกจากท่อ
ค.ช่วยให้ท่อเชื่อมประสานเป็นสีเดียวกัน
ง.ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้เทปพันท่อ
20.ถ้าน้ำไหลลงโถส้วมชักโครกตลอดเวลานักเรียนจะแก้ไขอย่างไร
ก.ติดตั้งท่อน้ำล้นเพิ่ม       ข. เปลี่ยนถังพักน้ำใหม่
ค.ปรับมือบิดให้ตั้งขึ้นตลอดเวลา 
ง.เปลี่ยนลิ้นปิด-เปิดและลูกยางใหม่
21.ข้อใดคือความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย.
ก.ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย
ข.ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศเย็น  อากาศร้อนและฝนตกได้
ค.ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่    
ง.ถูกทุกข้อ
22. การที่จะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในรูปแบบใด
ควรพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง
ก.โอกาส     ข.สถานที่  สภาพอากาศ   
ค.รูปร่างและสีผิวของตนเอง   ง.ถูกทุกข้อ
23. ชุดประจำชาติประเทศญี่ปุ่นหมายถึงข้อใด
ก.  ฮันบก      ข.  ซอกอรี่     ค.  พาจิ     ง.  กิโมโน
24. เป็นชุดสุภาพมีรูปแบบตามสมัยนิยมตัดเย็บด้วยผ้า
ที่รีดง่ายสีสันสดใสหมายถึงชุดในข้อใด.
ก.ชุดนอน    ชุดอยู่บ้าน    ข.  ชุดไปเที่ยว
ค.ชุดอยู่บ้าน    ง. ชุดโอกาสพิเศษ
25. เป็นชุดที่สุภาพเรียบร้อยสีไม่ฉูดฉานผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตผู้หญิงสวมกระโปรงยาวเสมอเข่าเสื้อมีปกและมีแขน หมายถึงชุดในข้อใด.
ก.ชุดทำงาน     ข.ชุดไปวัด    ค.ชุดไปเที่ยว ง.ชุดในโอกาสพิเศษ
26.ข้อใดกล่าวถึงการปลูกพืชไร้ดินได้ถูกต้อง
ก.แก้ปัญหาโรคระบาดจากน้ำ  ประหยัดไฟฟ้า
ข.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช  ลดมลพิษทางอากาศ
ค.ปรับปรุงคุณภาพดิน  สร้างพันธ์พืชใหม่ตามความต้องการ
ง.แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
27.ถ้าไม่มีแท่งฟองน้ำจะใช้วัสดุปลูกชนิดใดแทนได้
ก.โฟม    ข.หญ้าแฝก    ค.ถ่านกัมมัน    ง.ยางนอกของรถยนต์
29.น้ำชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปลูกพืชไร้ดิน
ก.น้ำแร่   ข.น้ำบาดาล   ค.น้ำประปา     ง.น้ำจากคลองชลประทาน
29.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมในขณะที่ปลูกพืชไร้ดิน
ก.ระดับน้ำในรางปลูก      ค.จำนวนต้นพืชที่ปลูก
ข.ปริมาณสารอาหารพืช   ง.ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
30.ข้อใดคือข้อเสีย ของการปลุกพืชไร้ดิน
ก.ปลูกพืชได้ตลอดปี        ข.ปลูกพืชได้แม้ในที่ที่ไม่มีพื้นที่
ค.พืชเจริญเติบโตได้เร็ว   ง.พืชอาจเจริญเติบโตได้ไม่ดี

IP : 182.53.158.240
โพสเมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2564,14:15 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: